Obchodní podmínky

 

Centrum Integrity s.r.o. – Obchodní podmínky pro prodej zboží

Společnost Centrum Integrity s. r. o.
se sídlem Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00
Identifikační číslo: 24712418, DIČ: CZ24712418
Tel: +420 603 185 066, e-mail: obchod@tantramasaze.com

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 168082
Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na
internetové adrese
www.tantramasaze.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Centrum Integrity s. r. o., se sídlem Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00, identifikační číslo: 24712418, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 168082 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nákupem v internetovém obchodě nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.tantramasaze.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.tantramasaze.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Tato webová prezentace je e-shopem.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“.

 

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00 (Vchod z ulice Na Čečeličce 5);
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-7385080217/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“);

 

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Které nejsou zahrnuty v kupní ceně.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu zašle ji kupujícímu spolu se zbožím na uvedenou adresu. V případě platby v hotovosti – na místě mu ji předá osobně.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@centrum-integrity.cz.

4.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, náklady na dopravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.

4.3. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

4.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

4.5. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

5.5. Nepřevzetí zásilky na dobírku neznamená, že došlo ke zrušení objednávky nebo k odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě dochází dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku k porušení kupní smlouvy ze strany objednatele. V takovém případě Vás vyzveme k úhradě vzniklých nákladů. Náklady se skládají z ceny dopravy, materiálu a práce - u zboží jde o cenu dopravy uvedenou v objednávce + 100 Kč. Pohledávky vzniklé při neuhrazení těchto nákladů jsou předány k vymáhání specializované agentuře.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.6. Pokud si kupující nepřevezme zakoupené, reklamované či servisované zboží do 30 dní od výzvy prodávajícího k vyzvednutí, bude mu po uplynutí této doby účtováno skladné ve výši 0,5 Kč za den. Přesáhne-li celková hodnota neuhrazeného skladného cenu zakoupeného produktu, bude tento bez náhrady zlikvidován či vrácen do prodeje.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího a dále zasílání obchodních sdělení se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

8.2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo u odeslané objednávky.

9.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00, adresa elektronické pošty obchod@tantramasaze.com, telefon +420 602 389 979

 

V Praze dne 1. 1. 2023

Centrum Integrity s. r. o.

 

 

 

Tantra masáže Praha s.r.o. – Obchodní podmínky pro prodej dárkových poukazů na tantrické a relaxační masáže a koupele

Tantra Masáže Praha s. r. o.
se sídlem Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00
Identifikační číslo: 246 88 142
Tel: +420 603 185 066, e-mail: obchod@tantramasaze.com

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 166187
Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na
internetové adrese
www.tantramasaze.com

Obchodní podmínky – zprostředkování poskytnutí masážních služeb

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Tantra Masáže Praha s. r. o., se sídlem Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00, identifikační číslo: 24688142, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 166187 (dále jen „zprostředkovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy o poskytnutí masážních služeb prostřednictvím internetového obchodu zprostředkovatele (dále jen „smlouva o poskytnutí služeb“) uzavírané mezi maséry poskytujícími služby na adrese zprostředkovatele (dále jen „poskytovateli“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetové stránky zprostředkovatele na internetové adrese www.tantramasaze.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky zprostředkovatele umístěné na adrese www.tantramasaze.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb i smlouvy o poskytnutí služeb.

1.4. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Tato webová prezentace je e-shopem.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled služeb, jejichž poskytnutí zprostředkovatel zprostředkovává, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny těchto služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka služeb a ceny těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost zprostředkovatele zprostředkovat uzavření smlouvy o poskytnutí služeb za individuálně sjednaných podmínek, k čemuž je zprostředkovatel jednotlivými poskytovateli zmocněn. Veškeré nabídky služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a zprostředkovatel není povinen zprostředkovat uzavření smlouvy o poskytnutí těchto služeb.

2.2. Dokladem o přijetí požadavku objednatele na zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a o přijetí peněz na účet úschovy dle čl. 3. 6. těchto obchodních podmínek je dárkový poukaz.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním dárkových poukazů. Informace o nákladech spojených s dodáním dárkových poukazů uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou dárkové poukazy doručovány v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání dárkového poukazu vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávané službě,
 • způsobu úhrady dárkového poukazu, údaje o požadovaném způsobu doručení dárkového poukazu a
 • informace o nákladech spojených s dodáním dárkového poukazu (dále společně jen jako „objednávka“).

 

2.5. Před zasláním objednávky zprostředkovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel zprostředkovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

2.6. Zprostředkovatel je vždy oprávněn požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smlouva o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a zprostředkovatelem vzniká odesláním objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele obchod@tantramasaze.com.

2.8. Objednatel bere na vědomí, že zprostředkovatel není povinen uzavřít smlouvu o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily jakoukoli jinou smlouvu (včetně obchodních podmínek) se zprostředkovatelem.

2.9. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, resp. za podmínek čl. 2. 11. těchto obchodních podmínek i při uzavření smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

2.10. Zprostředkovatel se zavazuje, že poté, co se s ním objednatel v souladu s čl. 5. 2. těchto obchodních podmínek spojí, bez zbytečného odkladu zprostředkuje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a jím zvoleným poskytovatelem masážních služeb. O uzavření smlouvy o poskytnutí masážních služeb bude objednatel informován elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2.11. Pakliže dojde ze strany objednatele k volbě konkrétního poskytovatele masážních služeb již v okamžiku zadání objednávky dle čl. 2. 5. těchto obchodních podmínek a zprostředkovatel volbu poskytovatele potvrdí ve své akceptaci dle čl. 2. 7. těchto obchodních podmínek, vzniká smlouva o poskytnutí služeb v okamžiku doručení akceptace ze strany zprostředkovatele. Zprostředkovatel je za tímto účelem jednotlivými poskytovateli masážních služeb zmocněn k uzavírání individuálních smluv o poskytnutí služeb jejich jménem a na jejich účet. Pro odstoupení od takovéto smlouvy o poskytování služeb platí ustanovení bodu 4. těchto obchodních podmínek přiměřeně.

2.12. Čerpání služeb předplacených dárkových poukazů a voucherů se řídí pravidly pro využití dárkových poukazů, která jsou k dispozici zde.

3. CENA ZPROSTŘEDKOVÁVANÉ SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zprostředkovávané služby v hodnotě dárkového poukazu a případné náklady spojené s dodáním dárkového poukazu dle smlouvy o zprostředkování smlouvy o poskytnutí služeb může objednatel uhradit k rukám zprostředkovatele následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně zprostředkovatele na adrese Grafická 1216/25, Praha 5 Smíchov, 150 00 (Vchod z ulice Na Čečeličce 5);
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném objednatelem v objednávce; bezhotovostně převodem na účet úschovy zprostředkovatele č. 107-4250950277/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet zprostředkovatele“);

 

3.2. Společně s cenou zprostředkovávané služby je objednatel povinen zaplatit zprostředkovateli také náklady spojené s dodáním dárkového poukazu, které nejsou zahrnuty v ceně zprostředkovávané služby.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena zprostředkovávané služby splatná při převzetí dárkového poukazu.

3.4. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhradit cenu zprostředkovávané služby společně s uvedením variabilního symbolu platby.

3.5. Zprostředkovatel přijme objednatelem uhrazenou cenu zprostředkovávané služby na účet úschovy, kde ji bude s péčí řádného hospodáře opatrovat a vyplatí ji poskytovateli zprostředkovávaných služeb po poskytnutí zprostředkovávané služby v souladu s čl. 5.1. těchto obchodních podmínek. Za činnost zprostředkovatele náleží zprostředkovateli provize, kterou hradí zprostředkovateli poskytovatel zprostředkovávaných služeb, nikoli objednatel, a to na základě smluvního vztahu mezi zprostředkovatelem a poskytovatelem zprostředkovávaných služeb.

3.6. V případě, že objednatel uzavře smlouvu o poskytnutí služeb dle čl. 2.10. či 2.11. těchto obchodních podmínek, vystaví poskytovatel zprostředkovávané služby objednateli řádný účetní doklad a zašle jej objednateli na uvedenou adresu, popř. jej předá objednateli osobně po poskytnutí zprostředkované služby.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

4.1. Pokud je smlouva o poskytnutí služeb uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má objednatel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“), právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb musí být zprostředkovateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb musí být zprostředkovateli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí dárkového poukazu, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@tantramasaze.com.

4.2.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek, vrátí zprostředkovatel peněžní prostředky přijaté od objednatele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku objednatelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený zprostředkovatelem) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je zprostředkovatel od objednatele přijal, pokud objednatel neurčí jinak. Zprostředkovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem již při vrácení zboží objednatelem či jiným způsobem, pokud s tím objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím objednateli další náklady. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o poskytnutí služeb, zprostředkovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží zprostředkovateli odeslal. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o poskytnutí služeb, náklady na dopravu zboží zpět zprostředkovateli hradí objednatel.

4.3. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem objednatele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

5. NEVYUŽITÍ ZPROSTŘEDKOVANÉ SLUŽBY

5.1. Objednatel je povinen využít zprostředkovanou službu ve lhůtě 12 měsíců od vystavení dárkového poukazu.

5.2. Za účelem poskytnutí zprostředkované služby je objednatel povinen spojit se se zprostředkovatelem nejpozději jeden měsíc před uplynutím lhůty uvedené v čl. 5.1. těchto obchodních podmínek a závazně sjednat konkrétního poskytovatele zprostředkované služby, čímž dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí zprostředkované služby jménem a na účet jednotlivého poskytovatele služeb, k čemuž je zprostředkovatel jednotlivými poskytovateli zmocněn.

5.3. V případě, že objednatel poruší svoji povinnost dle čl. 5.1. či 5.2. těchto obchodních podmínek, smlouva o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb zaniká uplynutím lhůty uvedené v čl. 5.1. těchto obchodních podmínek, a zprostředkovateli náleží úplata za poskytnutí zprostředkovacích služeb ze strany objednatele ve výši ceny dárkového poukazu. V takovém případě vystaví zprostředkovatel objednateli řádný účetní doklad za poskytnutí zprostředkovacích služeb.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

6.1. Způsob doručení dárkového poukazu určuje zprostředkovatel, není-li ve smlouvě o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Další práva a povinnosti stran při přepravě dárkového poukazu mohou upravit dodací podmínky zprostředkovatele.

6.3. Nepřevzetí zásilky na dobírku neznamená, že došlo ke zrušení objednávky nebo k odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě dochází dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku k porušení kupní smlouvy ze strany objednatele. V takovém případě Vás vyzveme k úhradě vzniklých nákladů. Náklady se skládají z ceny dopravy, materiálu a práce - u dárkových poukazů jde o cenu dopravy uvedenou v objednávce + 77 Kč. Pohledávky vzniklé při neuhrazení těchto nákladů jsou předány k vymáhání specializované agentuře.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.2. Objednatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků zprostředkovatele a který je v souladu s jeho určením.

7.3. Zprostředkovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování.

7.4. Objednatel bere na vědomí, že zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího a dále zasílání obchodních sdělení se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

8.2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo u odeslané objednávky.

9.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytnutí služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytnutí služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Kontaktní údaje zprostředkovatele: adresa pro doručování Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00, adresa elektronické pošty info@tantramasaze.com, telefon +420 603 185 066

 

V Praze dne 1. 1. 2023

Tantra masáže Praha s.r.o.

 

Zpět do obchodu